Quy định chung

 Admin    20/05/2016

Thỏa thuận chung:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng thỏa thuận của Hợp đồng.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày hai bên hoàn thành nghĩa vụ của

- Hợp đồng gồm 5 điều, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

mình.