Chính sách khách hàng

 Admin    20/05/2016

1. Quyền và trách nhiệm hai bên:

a. Bên B:

- Bên B có quyền yêu cầu Bên A thanh toán đúng theo quy định tại Điều 3.

- Bên B phải chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng sản phẩm theo đúng mẫu đã được bên A duyệt.

- Bên B có nghĩa vụ đổi trả đối với sản phẩm không đúng chất lượng, lỗi, hỏng trong thời hạn 20 ngày kể từ

- Có quyền phạt bên A chậm thanh toán 01% ( một phần trăm) giá trị đơn hàng trước thuế cho chu kỳ 3 ngày

b. Bên A:

- Bên A có quyền yêu cầu Bên B đảm bảo giao hàng đúng thời hạn, số lượng, chất lượng theo thỏa thuận.

- Có quyền thay đổi thông tin sản phẩm và thông báo kịp thời cho Bên B.

- Có quyền yêu cầu Bên B đổi trả sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo mẫu ký duyệt.

- Có quyền phạt vi phạm trong trường hợp Bên B vi phạm thỏa thuận của Hợp đồng. giao hàng chậm phạt 01

- Có nghĩa vụ thanh toán đúng thỏa thuận tại Điều 2, Điều 3.

ngày nhận được thông báo của Bên A.

chậm thanh toán

% ( một phần trăm) giá trị đơn hàng trước thuế cho chu kỳ 3 ngày giao chậm hàng hóa.